Elio Jucci : SETH    -    "Semitica et Theologica"

 Home  Programma    Home    Gnosticismo   Qumran    Qumran links      Judaica     apocalittica     Risorse Bibliche
 

Libro di Ruth
 

Testo ebraico (non vocalizzato) e testo latino della Vulgata

Indice: Ruth 1 Ruth 2     Ruth 3    Ruth 4

[Per visualizzare il testo ebraico scaricare i caratteri Elronet presso il sito  snunit, e impostare il browser per la loro utilizzazione.
I caretteri WebHebrew, Globes, HlvH dovrebbero permettere anch'essi una visualizzazione corretta, mentre con i caratteri Miriam e David si dovrebbe verificare una visualizzazione scorretta dei caratteri latini.
Per ulteriori suggerimenti (e siti alternativi presso i quali trovare questi e altri caratteri) vai alla pagina "Come leggere i caratteri ebraici  in web"]        Ruth: bibliografia e links
Ruth 1

Ruth capitolo 1 ÷øô úåø

äãåäé íçì úéáî ùéà êìéå õøàá áòø éäéå íéèôùä èôù éîéá éäéå 1

.åéðá éðùå åúùàå àåä áàåî éãùá øåâì

1 ¶ in diebus unius iudicis quando iudices praeerant facta est fames in terra abiitque homo de Bethleem Iuda ut peregrinaretur in regione moabitide cum uxore sua ac duobus liberis ïåéìëå ïåìçî åéðá-éðù íùå éîòð åúùà íùå êìîéìà ùéàä íùå 2

.íù-åéäéå áàåî-éãù åàáéå äãåäé íçì úéáî íéúøôà

2 ipse vocabatur Helimelech uxor eius Noemi e duobus filiis alter Maalon et alter Chellion Ephrathei de Bethleem Iuda ingressique regionem moabitidem morabantur ibi .äéðá éðùå àéä øàùúå éîòð ùéà êìîéìà úîéå 3 3 et mortuus est Helimelech maritus Noemi remansitque ipsa cum filiis íù åáùéå úåø úéðùä íùå äôøò úçàä íù úåéáàî íéùð íäì åàùéå 4

.íéðù øùòë

4 qui acceperunt uxores moabitidas quarum una vocabatur Orpha altera Ruth manseruntque ibi decem annis .äùéàîå äéãìé éðùî äùàä øàùúå ïåéìëå ïåìçî íäéðù-íâ åúåîéå 5 5 et ambo mortui sunt Maalon videlicet et Chellion remansitque mulier orbata duobus liberis ac marito äåäé ã÷ô-éë áàåî äãùá äòîù éë áàåî éãùî áùúå äéúìëå àéä í÷úå 6

.íçì íäì úúì åîò-úà

6 ¶ et surrexit ut in patriam pergeret cum utraque nuru sua de regione moabitide audierat enim quod respexisset Dominus populum suum et dedisset eis escas -ìà áåùì êøãá äðëìúå äîò äéúìë éúùå äîù-äúéä øùà íå÷îä-ïî àöúå 7

.äãåäé õøà

7 egressa est itaque de loco peregrinationis suae cum utraque nuru et iam in via posita revertendi in terram Iuda íëîò äåäé äùòé äîà úéáì äùà äðáù äðëì äéúìë éúùì éîòð øîàúå 8

.éãîòå íéúîä-íò íúéùò øùàë ãñç

8 dixit ad eas ite in domum matris vestrae faciat Dominus vobiscum misericordiam sicut fecistis cum mortuis et mecum ïìå÷ äðàùúå ïäì ÷ùúå äùéà úéá äùà äçåðî ïàöîå íëì äåäé ïúé 9

.äðéëáúå

4 qui acceperunt uxores moabitidas quarum una vocabatur Orpha altera Ruth manseruntque ibi decem annis .êîòì áåùð êúà-éë äì-äðøîàúå 10 10 et dicere tecum pergemus ad populum tuum åéäå éòîá íéðá éì-ãåòä éîò äðëìú äîì éúðá äðáù éîòð øîàúå 11

.íéùðàì íëì

11 quibus illa respondit revertimini filiae mi cur venitis mecum num ultra habeo filios in utero meo ut viros ex me sperare possitis íâ äå÷ú éì-ùé éúøîà éë ùéàì úåéäî éúð÷æ éë ïëì éúðá äðáù 12 .íéðá éúãìé íâå ùéàì äìéìä

12 revertimini filiae mi abite iam enim senectute confecta sum nec apta vinculo coniugali etiam si possem hac nocte concipere et parere filios

éúðá ìà ùéàì úåéä éúìáì äðâòú ïäìä åìãâé øùà ãò äðøáùú ïäìä 13

.äåäé-ãé éá äàöé-éë íëî ãàî éì-øî-éë

13 si eos expectare velitis donec crescant et annos impleant pubertatis ante eritis vetulae quam nubatis nolite quaeso filiae mi quia vestra angustia me magis premit et egressa est manus Domini contra me .äá ä÷áã úåøå äúåîçì äôøò ÷ùúå ãåò äðéëáúå ïìå÷ äðùúå 14 14 elevata igitur voce rursum flere coeperunt Orpha osculata socrum est ac reversa Ruth adhesit socrui suae .êúîáé éøçà éáåù äéäìà-ìàå äîò-ìà êúîáé äáù äðä øîàúå 15 15 cui dixit Noemi en reversa est cognata tua ad populum suum et ad deos suos vade cum ea êìà éëìú øùà-ìà éë êéøçàî áåùì êáæòì éá-éòâôú-ìà úåø øîàúå 16

.éäìà êéäìàå éîò êîò ïéìà éðéìú øùàáå

16 quae respondit ne adverseris mihi ut relinquam te et abeam quocumque perrexeris pergam ubi morata fueris et ego pariter morabor populus tuus populus meus et Deus tuus Deus meus úåîä éë óéñé äëå éì äåäé äùòé äë øá÷à íùå úåîà éúåîú øùàá 17

.êðéáå éðéá ãéøôé

17 quae te morientem terra susceperit in ea moriar ibique locum accipiam sepulturae haec mihi faciat Deus et haec addat si non sola mors me et te separaverit .äéìà øáãì ìãçúå äúà úëìì àéä úöîàúî-éë àøúå 18 18 videns ergo Noemi quod obstinato Ruth animo decrevisset secum pergere adversari noluit nec ultra ad suos reditum persuadere øéòä-ìë íäúå íçì úéá äðàáë éäéå íçì úéá äðàá-ãò íäéúù äðëìúå 19

.éîòð úàæä äðøîàúå ïäéìò

19 ¶ profectaeque sunt simul et venerunt in Bethleem quibus urbem ingressis velox apud cunctos fama percrebuit dicebantque mulieres haec est illa Noemi .ãàî éì éãù øîä-éë àøî éì ïàø÷ éîòð éì äðàø÷ú-ìà ïäéìà øîàúå 20 20 quibus ait ne vocetis me Noemi id est pulchram sed vocate me Mara hoc est amaram quia valde me amaritudine replevit Omnipotens äåäéå éîòð éì äðàø÷ú äîì äåäé éðáéùä í÷éøå éúëìä äàìî éðà 21

.éì òøä éãùå éá äðò

21 egressa sum plena et vacuam reduxit me Dominus cur igitur vocatis me Noemi quam humiliavit Dominus et adflixit Omnipotens úéá åàá äîäå áàåî éãùî äáùä äîò äúìë äéáàåîä úåøå éîòð áùúå 22

.íéøòù øéö÷ úìçúá íçì

22 venit ergo Noemi cum Ruth Moabitide nuru sua de terra peregrinationis suae ac reversa est in Bethleem quando primum hordea metebantur Ruth 2     Indice

Ruth capitolo 2 ÷øô úåø

.æòá åîùå êìîéìà úçôùîî ìéç øåáâ ùéà äùéàì òãéî éîòðìå 1

1 ¶ erat autem vir Helimelech consanguineus homo potens et magnarum opum nomine Booz øùà øçà íéìáùá äè÷ìàå äãùä àð-äëìà éîòð-ìà äéáàåîä úåø øîàúå 2

.éúá éëì äì øîàúå åéðéòá ïç-àöîà

2 dixitque Ruth Moabitis ad socrum suam si iubes vadam in agrum et colligam spicas quae metentium fugerint manus ubicumque clementis in me patris familias repperero gratiam cui illa respondit vade filia mi æòáì äãùä ú÷ìç äø÷î ø÷éå íéøö÷ä éøçà äãùá è÷ìúå àåáúå êìúå 3

.êìîéìà úçôùîî øùà

3 abiit itaque et colligebat spicas post terga metentium accidit autem ut ager ille haberet dominum Booz qui erat de cognatione Helimelech êëøáé åì åøîàéå íëîò äåäé íéøöå÷ì øîàéå íçì úéáî àá æòá-äðäå 4

.äåäé

4 ¶ et ecce ipse veniebat de Bethleem dixitque messoribus Dominus vobiscum qui responderunt ei benedicat tibi Dominus .úàæä äøòðä éîì íéøöå÷ä-ìò áöðä åøòðì æòá øîàéå 5 5 dixitque Booz iuveni qui messoribus praeerat cuius est haec puella éîòð-íò äáùä àéä äéáàåî äøòð øîàéå íéøöå÷ä-ìò áöðä øòðä ïòéå 6

.áàåî äãùî

6 qui respondit haec est Moabitis quae venit cum Noemi de regione moabitide æàî ãåîòúå àåáúå íéøöå÷ä éøçà íéøîòá éúôñàå àð-äè÷ìà øîàúå 7

.èòî úéáä äúáù äæ äúò-ãòå ø÷áä

7 et rogavit ut spicas colligeret remanentes sequens messorum vestigia et de mane usque nunc stat in agro et ne ad momentum quidem domum reversa est àì íâå øçà äãùá è÷ìì éëìú-ìà éúá úòîù àåìä úåø-ìà æòá øîàéå 8

.éúøòð-íò ïé÷áãú äëå äæî éøåáòú

8 et ait Booz ad Ruth audi filia ne vadas ad colligendum in alterum agrum nec recedas ab hoc loco sed iungere puellis meis éúìáì íéøòðä-úà éúéåö àåìä ïäéøçà úëìäå ïåøö÷é-øùà äãùá êéðéò 9

.íéøòðä ïåáàùé øùàî úéúùå íéìëä-ìà úëìäå úîöå êòâð

9 et ubi messuerint sequere mandavi enim pueris meis ut nemo tibi molestus sit sed etiam si sitieris vade ad sarcinulas et bibe aquas de quibus et pueri bibunt êéðéòá ïç éúàöî òåãî åéìà øîàúå äöøà åçúùúå äéðô-ìò ìôúå 10

.äéøëð éëðàå éðøéëäì

10 quae cadens in faciem suam et adorans super terram dixit ad eum unde mihi hoc ut invenirem gratiam ante oculos tuos et nosse me dignareris peregrinam mulierem úåî éøçà êúåîç-úà úéùò-øùà ìë éì ãâä ãâä äì øîàéå æòá ïòéå 11

ìåîú úòãé-àì øùà íò-ìà éëìúå êúãìåî õøàå êîàå êéáà éáæòúå êùéà

.íåùìù

11 cui ille respondit nuntiata sunt mihi omnia quae feceris socrui tuae post mortem viri tui et quod dereliqueris parentes tuos et terram in qua nata es et veneris ad populum quem ante nesciebas úàá-øùà ìàøùé éäìà äåäé íòî äîìù êúøëùî éäúå êìòô äåäé íìùé 12

.åéôðë-úçú úåñçì

12 reddat tibi Dominus pro opere tuo et plenam mercedem recipias a Domino Deo Israhel ad quem venisti et sub cuius confugisti alas êúçôù áì-ìò úøáã éëå éðúîçð éë éðãà êéðéòá ïç-àöîà øîàúå 13

.êéúçôù úçàë äéäà àì éëðàå

13 quae ait inveni gratiam ante oculos tuos domine mi qui consolatus es me et locutus es ad cor ancillae tuae quae non sum similis unius puellarum tuarum õîçá êúô úìáèå íçìä-ïî úìëàå íìä éùâ ìëàä úòì æòá äì øîàéå 14

.øúúå òáùúå ìëàúå éì÷ äì-èáöéå íéøöå÷ä ãöî áùúå

14 dixitque ad eam Booz quando hora vescendi fuerit veni huc et comede panem et intingue buccellam tuam in aceto sedit itaque ad messorum latus et congessit pulentam sibi comeditque et saturata est et tulit reliquias àìå è÷ìú íéøîòä ïéá íâ øîàì åéøòð-úà æòá åöéå è÷ìì í÷úå 15

.äåîéìëú

15 atque inde surrexit ut spicas ex more colligeret praecepit autem Booz pueris suis dicens etiam si vobiscum metere voluerit ne prohibeatis eam .äá-åøòâú àìå äè÷ìå íúáæòå íéúáöä-ïî äì åìùú-ìù íâå 16 16 et de vestris quoque manipulis proicite de industria et remanere permittite ut absque rubore colligat et colligentem nemo corripiat .íéøòù äôéàë éäéå äè÷ì-øùà úà èáçúå áøòä-ãò äãùá è÷ìúå 17 17 ¶ collegit ergo in agro usque ad vesperam et quae collegerat virga caedens et excutiens invenit hordei quasi oephi mensuram id est tres modios -øùà úà äì-ïúúå àöåúå äè÷ì-øùà úà äúåîç àøúå øéòä àåáúå àùúå 18

.äòáùî äøúåä

18 quos portans reversa est in civitatem et ostendit socrui suae insuper protulit et dedit ei de reliquiis cibi sui quo saturata fuerat ãâúå êåøá êøéëî éäé úéùò äðàå íåéä úè÷ì äôéà äúåîç äì øîàúå 19

.æòá íåéä åîò éúéùò øùà ùéàä íù øîàúå åîò äúùò-øùà úà äúåîçì

19 dixitque ei socrus ubi hodie collegisti et ubi fecisti opus sit benedictus qui misertus est tui indicavitque ei apud quem esset operata et nomen dixit viri quod Booz vocaretur -úàå íééçä-úà åãñç áæò-àì øùà äåäéì àåä êåøá äúìëì éîòð øîàúå 20

.àåä åðìàâî ùéàä åðì áåø÷ éîòð äì øîàúå íéúîä

20 cui respondit Noemi benedictus sit a Domino quoniam eandem gratiam quam praebuerat vivis servavit et mortuis rursumque propinquus ait noster est homo ãò ïé÷áãú éì-øùà íéøòðä-íò éìà øîà-éë íâ äéáàåîä úåø øîàúå 21

.éì-øùà øéö÷ä-ìë úà åìë-íà

21 et Ruth hoc quoque inquit praecepit mihi ut tamdiu messoribus eius iungerer donec omnes segetes meterentur -åòâôé àìå åéúåøòð-íò éàöú éë éúá áåè äúìë úåø-ìà éîòð øîàúå 22

.øçà äãùá êá

22 cui dixit socrus melius est filia mi ut cum puellis eius exeas ad metendum ne in alieno agro quispiam resistat tibi áùúå íéèçä øéö÷å íéøòùä-øéö÷ úåìë-ãò è÷ìì æòá úåøòðá ÷áãúå 23

.äúåîç-úà

23 iuncta est itaque puellis Booz et tamdiu cum eis messuit donec hordea et triticum in horreis conderentur Ruth 3     Indice

Ruth capitolo 3 ÷øô úåø

.êì-áèéé øùà çåðî êì-ù÷áà àìä éúá äúåîç éîòð äì øîàúå 1

1 ¶ postquam autem reversa est ad socrum suam audivit ab ea filia mi quaeram tibi requiem et providebo ut bene sit tibi ïøâ-úà äøæ àåä-äðä åéúåøòð-úà úééä øùà åðúòãî æòá àìä äúòå 2

.äìéìä íéøòùä

2 Booz iste cuius puellis in agro iuncta es propinquus est noster et hac nocte aream hordei ventilat åúìë ãò ùéàì éòãåú-ìà ïøâä éúãøéå êéìò êúìîù úîùå úëñå úöçøå 3

.úåúùìå ìëàì

3 lava igitur et unguere et induere cultioribus vestimentis ac descende in aream non te videat homo donec esum potumque finierit åéúìâøî úéìâå úàáå íù-áëùé øùà íå÷îä-úà úòãéå åáëùá éäéå 4

.ïéùòú øùà úà êì ãéâé àåäå éúáëùå

4 quando autem ierit ad dormiendum nota locum in quo dormiat veniesque et discoperies pallium quo operitur a parte pedum et proicies te et ibi iacebis ipse autem dicet tibi quid agere debeas .äùòà éøîàú-øùà ìë äéìà øîàúå 5 5 quae respondit quicquid praeceperis faciam .äúåîç äúåö-øùà ìëë ùòúå ïøâä ãøúå 6 6 ¶ descenditque in aream et fecit omnia quae sibi imperaverat socrus ìâúå èìá àáúå äîøòä äö÷á áëùì àáéå åáì áèééå úùéå æòá ìëàéå 7

.áëùúå åéúìâøî

7 cumque comedisset Booz et bibisset et factus esset hilarior issetque ad dormiendum iuxta acervum manipulorum venit abscondite et discoperto a pedibus eius pallio se proiecit .åéúìâøî úáëù äùà äðäå úôìéå ùéàä ãøçéå äìéìä éöçá éäéå 8 8 et ecce nocte iam media expavit homo et conturbatus est viditque mulierem iacentem ad pedes suos ìàâ éë êúîà-ìò êôðë úùøôå êúîà úåø éëðà øîàúå úà-éî øîàéå 9

.äúà

9 et ait illi quae es illaque respondit ego sum Ruth ancilla tua expande pallium tuum super famulam tuam quia propinquus es -éúìáì ïåùàøä-ïî ïåøçàä êãñç úáèéä éúá äåäéì úà äëåøá øîàéå 10

.øéùò-íàå ìã-íà íéøåçáä éøçà úëì

10 et ille benedicta inquit es Domino filia et priorem misericordiam posteriore superasti quia non es secuta iuvenes pauperes sive divites éë éîò øòù-ìë òãåé éë êì-äùòà éøîàú-øùà ìë éàøéú-ìà éúá äúòå 11

.úà ìéç úùà

11 noli ergo metuere sed quicquid dixeris mihi faciam tibi scit enim omnis populus qui habitat intra portas urbis meae mulierem te esse virtutis .éðîî áåø÷ ìàâ ùé íâå éëðà ìàâ íà éë íðîà éë äúòå 12 12 nec abnuo me propinquum sed est alius me propinquior êìàâì õôçé àì-íàå ìàâé áåè êìàâé-íà ø÷áá äéäå äìéìä éðéì 13

.ø÷áä-ãò éáëù äåäé-éç éëðà êéúìàâå

13 quiesce hac nocte et facto mane si te voluerit propinquitatis iure retinere bene res acta est sin autem ille noluerit ego te absque ulla dubitatione suscipiam vivit Dominus dormi usque mane -ìà øîàéå åäòø-úà ùéà øéëé íåøèá í÷úå ø÷áä-ãò åúìâøî áëùúå 14

.ïøâä äùàä äàá-éë òãåé

14 ¶ dormivit itaque ad pedes eius usque ad noctis abscessum surrexitque antequam homines se cognoscerent mutuo et dixit Booz cave ne quis noverit quod huc veneris íéøòù-ùù ãîéå äá æçàúå äá-éæçàå êéìò-øùà úçôèîä éáä øîàéå 15

.øéòä àáéå äéìò úùéå

15 et rursum expande inquit palliolum tuum quo operiris et tene utraque manu qua extendente et tenente mensus est sex modios hordei et posuit super eam quae portans ingressa est civitatem äì-äùò øùà-ìë úà äì-ãâúå éúá úà-éî øîàúå äúåîç-ìà àåáúå 16

.ùéàä

16 et venit ad socrum suam quae dixit ei quid egisti filia narravitque ei omnia quae sibi fecisset homo .êúåîç-ìà í÷éø éàåáú-ìà øîà éë éì ïúð äìàä íéøòùä-ùù øîàúå 17 17 et ait ecce sex modios hordei dedit mihi et ait nolo vacuam te reverti ad socrum tuam -íà-éë ùéàä è÷ùé àì éë øáã ìôé êéà ïéòãú øùà ãò éúá éáù øîàúå 18

.íåéä øáãä äìë

18 dixitque Noemi expecta filia donec videamus quem res exitum habeat neque enim cessabit homo nisi conpleverit quod locutus est Ruth 4      Indice

Ruth capitolo 4 ÷øô úåø

äøåñ øîàéå æòá-øáã øùà øáò ìàâä äðäå íù áùéå øòùä äìò æòáå 1

.áùéå øñéå éðîìà éðìô äô-äáù

1 ¶ ascendit ergo Booz ad portam et sedit ibi cumque vidisset propinquum praeterire de quo prius sermo habitus est dixit ad eum declina paulisper et sede hic vocans eum nomine suo qui devertit et sedit .åáùéå äô-åáù øîàéå øéòä éð÷æî íéùðà äøùò ç÷éå 2 2 tollens autem Booz decem viros de senioribus civitatis dixit ad eos sedete hic äãùî äáùä éîòð äøëî êìîéìàì åðéçàì øùà äãùä ú÷ìç ìàâì øîàéå 3

.áàåî

3 quibus residentibus locutus est ad propinquum partem agri fratris nostri Helimelech vendit Noemi quae reversa est de regione moabitide -íà éîò éð÷æ ãâðå íéáùéä ãâð äð÷ øîàì êðæà äìâà éúøîà éðàå 4

éëðàå ìåàâì êúìåæ ïéà éë òãàå éì äãéâä ìàâé àì-íàå ìàâ ìàâú

.ìàâà éëðà øîàéå êéøçà

4 quod audire te volui et tibi dicere coram cunctis sedentibus et maioribus natu de populo meo si vis possidere iure propinquitatis eme et posside sin autem tibi displicet hoc ipsum indica mihi ut sciam quid facere debeam nullus est enim propinquus excepto te qui prior es et me qui secundus sum at ille respondit ego agrum emam úîä-úùà äéáàåîä úåø úàîå éîòð ãéî äãùä êúåð÷-íåéá æòá øîàéå 5

.åúìçð-ìò úîä-íù íé÷äì éúéð÷

5 cui dixit Booz quando emeris agrum de manu mulieris Ruth quoque Moabitidem quae uxor defuncti fuit debes accipere ut suscites nomen propinqui tui in hereditate sua -úà äúà êì-ìàâ éúìçð-úà úéçùà-ïô éì-ìåàâì ìëåà àì ìàâä øîàéå 6

.ìàâì ìëåà-àì éë éúìàâ

6 qui respondit cedo iure propinquitatis neque enim posteritatem familiae meae delere debeo tu meo utere privilegio quo me libenter carere profiteor ùéà óìù øáã-ìë íé÷ì äøåîúä-ìòå äìåàâä-ìò ìàøùéá íéðôì úàæå 7

.ìàøùéá äãåòúä úàæå åäòøì ïúðå åìòð

7 hic autem erat mos antiquitus in Israhel inter propinquos et si quando alter alteri suo iure cedebat ut esset firma concessio solvebat homo calciamentum suum et dabat proximo suo hoc erat testimonium cessionis in Israhel .åìòð óìùéå êì-äð÷ æòáì ìàâä øîàéå 8 8 dixit ergo propinquus Booz tolle calciamentum quod statim solvit de pede suo øùà-ìë-úà éúéð÷ éë íåéä íúà íéãò íòä-ìëå íéð÷æì æòá øîàéå 9

.éîòð ãéî ïåìçîå ïåéìëì øùà-ìë úàå êìîéìàì

9 ¶ at ille maioribus natu et universo populo testes inquit vos estis hodie quod possederim omnia quae fuerunt Helimelech et Chellion et Maalon tradente Noemi -ìò úîä-íù íé÷äì äùàì éì éúéð÷ ïåìçî úùà äéáàîä úåø-úà íâå 10

.íåéä íúà íéãò åîå÷î øòùîå åéçà íòî úîä-íù úøëé-àìå åúìçð

10 et Ruth Moabitidem uxorem Maalon in coniugium sumpserim ut suscitem nomen defuncti in hereditate sua ne vocabulum eius de familia sua ac fratribus et populo deleatur vos inquam huius rei testes estis -ìà äàáä äùàä-úà äåäé ïúé íéãò íéð÷æäå øòùá-øùà íòä-ìë åøîàéå 11

-àø÷å äúøôàá ìéç-äùòå ìàøùé úéá-úà íäéúù åðá øùà äàìëå ìçøë êúéá

.íçì úéáá íù

11 respondit omnis populus qui erat in porta et maiores natu nos testes sumus faciat Dominus hanc mulierem quae ingreditur domum tuam sicut Rachel et Liam quae aedificaverunt domum Israhel ut sit exemplum virtutis in Ephrata et habeat celebre nomen in Bethleem äåäé ïúé øùà òøæä-ïî äãåäéì øîú äãìé-øùà õøô úéáë êúéá éäéå 12

.úàæä äøòðä-ïî êì

12 fiatque domus tua sicut domus Phares quem Thamar peperit Iudae de semine quod dederit Dominus tibi ex hac puella ïåéøä äì äåäé ïúéå äéìà àáéå äùàì åì-éäúå úåø-úà æòá ç÷éå 13

.ïá ãìúå

13 ¶ tulit itaque Booz Ruth et accepit uxorem ingressusque est ad eam et dedit illi Dominus ut conciperet et pareret filium íåéä ìàâ êì úéáùä àì øùà äåäé êåøá éîòð-ìà íéùðä äðøîàúå 14

.ìàøùéá åîù àø÷éå

14 dixeruntque mulieres ad Noemi benedictus Dominus qui non est passus ut deficeret successor familiae tuae et vocaretur nomen eius in Israhel åúãìé êúáäà-øùà êúìë éë êúáéù-úà ìëìëìå ùôð áéùîì êì äéäå 15

.íéðá äòáùî êì äáåè àéä-øùà

15 et habeas qui consoletur animam tuam et enutriat senectutem de nuru enim tua natus est quae te diligit et multo tibi est melior quam si septem haberes filios .úðîàì åì-éäúå ä÷éçá åäúùúå ãìéä-úà éîòð ç÷úå 16 16 susceptumque Noemi puerum posuit in sinu suo et nutricis ac gerulae officio fungebatur àåä ãáåò åîù äðàø÷úå éîòðì ïá-ãìé øîàì íù úåðëùä åì äðàø÷úå 17

.ãåã éáà éùé-éáà

17 vicinae autem mulieres congratulantes ei et dicentes natus est filius Noemi vocaverunt nomen eius Obed hic est pater Isai patris David .ïåøöç-úà ãéìåä õøô õøô úåãìåú äìàå 18 18 hae sunt generationes Phares Phares genuit Esrom .áãðéîò-úà ãéìåä íøå íø-úà ãéìåä ïåøöçå 19 19 Esrom genuit Aram Aram genuit Aminadab .äîìù-úà ãéìåä ïåùçðå ïåùçð-úà ãéìåä áãðéîòå 20 20 Aminadab genuit Naasson Naasson genuit Salma .ãáåò-úà ãéìåä æòáå æòá-úà ãéìåä ïåîìùå 21 21 Salma genuit Booz Booz genuit Obed .ãåã-úà ãéìåä éùéå éùé-úà ãéìåä ãáòå 22 22 Obed genuit Isai Isai genuit David
 

 Indice    Ruth 1      Ruth 2    Ruth 3    Ruth 4   Home  Programma

Indirizzo della presente pagina:  http://dobc.unipv.it/SETH/ebrvulg.htm
Ultimo Aggiornamento:  The contents of this site are copyright (C) by Elio Jucci