Elio Jucci : SETH    -    "Semitica et Theologica"


Indice del Sito Home    Programma    Qumran - 1    Risorse Bibliche

    Per    visualizzare l'ebraico    scaricare i fonts opportuni (elrofonts).  Per trovare numerosi links:   lingua e scrittura ebraica.
 
 
 
 

Psalmo 104

Psalms chapter 104 ÷øô íéìäú

(= Vulgata 103)
 

.úùáì øãäå ãåä ãàî úìãâ éäìà äåäé äåäé-úà éùôð éëøá 1
103:1 ipsi David benedic anima mea Domino Domine Deus meus magnificatus es vehementer confessionem et decorem induisti
 

.äòéøéë íéîù äèåð äîìùë øåà-äèò 2

103:2 amictus lumine sicut vestimento extendens caelum sicut pellem

.çåø-éôðë-ìò êìäîä åáåëø íéáò-íùä åéúåéìò íéîá äø÷îä 3
103:3 qui tegis in aquis superiora eius qui ponis nubem ascensum tuum qui ambulas super pinnas ventorum
 

.èäì ùà åéúøùî úåçåø åéëàìî äùò 4
103:4 qui facis angelos tuos spiritus et ministros tuos ignem urentem

.ãòå íìåò èåîú-ìá äéðåëî-ìò õøà-ãñé 5
103:5 qui fundasti terram super stabilitatem suam non inclinabitur in saeculum saeculi 103:6 abyssus sicut vestimentum amictus eius super montes stabunt aquae

.íéî-åãîòé íéøä-ìò åúéñë ùåáìë íåäú 6
103:6 abyssus sicut vestimentum amictus eius super montes stabunt aquae

.ïåæôçé êîòø ìå÷-ïî ïåñåðé êúøòâ-ïî 7
103:7 ab increpatione tua fugient a voce tonitrui tui formidabunt

.íäì úãñé äæ íå÷î-ìà úåò÷á åãøé íéøä åìòé 8
103:8 ascendunt montes et descendunt campi in locum quem fundasti eis

.õøàä úåñëì ïåáåùé-ìá ïåøáòé-ìá úîù-ìåáâ 9
103:9 terminum posuisti quem non transgredientur neque convertentur operire terram

.ïåëìäé íéøä ïéá íéìçðá íéðéòî çìùîä 10
103:10 qui emittis fontes in convallibus inter medium montium pertransibunt aquae

.íàîö íéàøô åøáùé éãù åúéç-ìë å÷ùé 11
103:11 potabunt omnes bestiae agri expectabunt onagri in siti sua

.ìå÷-åðúé íéàôò ïéáî ïåëùé íéîùä-óåò íäéìò 12
103:12 super ea volucres caeli habitabunt de medio petrarum dabunt vocem

.õøàä òáùú êéùòî éøôî åéúåéìòî íéøä ä÷ùî 13
103:13 rigans montes de superioribus suis de fructu operum tuorum satiabitur terra

.õøàä-ïî íçì àéöåäì íãàä úãáòì áùòå äîäáì øéöç çéîöî 14
103:14 producens faenum iumentis et herbam servituti hominum ut educas panem de terra

.ãòñé ùåðà-ááì íçìå ïîùî íéðô ìéäöäì ùåðà-ááì çîùé ïééå 15
103:15 et vinum laetificat cor hominis ut exhilaret faciem in oleo et panis cor hominis confirmat

.òèð øùà ïåðáì éæøà äåäé éöò åòáùé 16
103:16 saturabuntur ligna campi et cedri Libani quas plantavit

.äúéá íéùåøá äãéñç åðð÷é íéøôö íù-øùà 17
103:17 illic passeres nidificabunt erodii domus dux est eorum

.íéðôùì äñçî íéòìñ íéìòéì íéäáâä íéøä 18
103:18 montes excelsi cervis petra refugium erinaciis

.åàåáî òãé ùîù íéãòåîì çøé äùò 19
103:19 fecit lunam in tempora sol cognovit occasum suum

.øòé-åúéç-ìë ùîøú-åá äìéì éäéå êùç-úùú 20
103:20 posuisti tenebras et facta est nox in ipsa pertransibunt omnes bestiae silvae

.íìëà ìàî ù÷áìå óøèì íéâàù íéøéôëä 21
103:21 catuli leonum rugientes ut rapiant et quaerant a Deo escam sibi

.ïåöáøé íúðåòî-ìàå ïåôñàé ùîùä çøæú 22
103:22 ortus est sol et congregati sunt et in cubilibus suis conlocabuntur

.áøò-éãò åúãáòìå åìòôì íãà àöé 23
103:23 exibit homo ad opus suum et ad operationem suam usque ad vesperum

.êðéð÷ õøàä äàìî úéùò äîëçá íìë äåäé êéùòî åáø-äî 24
103:24 quam magnificata sunt opera tua Domine omnia in sapientia fecisti impleta est terra possessione tua

.úåìãâ-íò úåðè÷ úåéç øôñî ïéàå ùîø-íù íéãé áçøå ìåãâ íéä äæ 25
103:25 hoc mare magnum et spatiosum *manibus; illic reptilia quorum non est numerus animalia pusilla cum magnis

.åá-÷çùì úøöé-äæ ïúéåì ïåëìäé úåéðà íù 26
103:26 illic naves pertransibunt draco iste quem formasti ad inludendum ei

.åúòá íìëà úúì ïåøáùé êéìà íìë 27
103:27 omnia a te expectant ut des illis escam in tempore

.áåè ïåòáùé êãé çúôú ïåè÷ìé íäì ïúú 28

103:28 dante te illis colligent aperiente te manum tuam omnia implebuntur bonitate
.ïåáåùé íøôò-ìàå ïåòåâé íçåø óñú ïåìäáé êéðô øéúñú 29
103:29 avertente autem te faciem turbabuntur auferes spiritum eorum et deficient et in pulverem suum revertentur

.äîãà éðô ùãçúå ïåàøáé êçåø çìùú 30
103:30 emittes spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terrae

.åéùòîá äåäé çîùé íìåòì äåäé ãåáë éäé 31
103:31 sit gloria Domini in saeculum laetabitur Dominus in operibus suis

.åðùòéå íéøäá òâé ãòøúå õøàì èéáîä 32
103:32 qui respicit terram et facit eam tremere qui tangit montes et fumigant

.éãåòá éäìàì äøîæà ééçá äåäéì äøéùà 33
103:33 cantabo Domino in vita mea psallam Deo meo quamdiu sum

.äåäéá çîùà éëðà éçéù åéìò áøòé 34
103:34 iucundum sit ei eloquium meum ego vero delectabor in Domino

.äé-åììä äåäé-úà éùôð éëøá íðéà ãåò íéòùøå õøàä-ïî íéàèç åîúé 35

103:35 deficiant peccatores a terra et iniqui ita ut non sint benedic anima mea Domino

 
 
 

Indice http://dobc.unipv.it/SETH/index.htmUltimo Aggiornamento: 
The contents of this site are copyright (C) by Elio Jucci